Koszty ZUS

Składki na ubezpieczenia społeczne - są to świadczenia pieniężne, przymusowe, celowe, stanowiące podstawowy przychód Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z którego finansowane są wypłaty świadczeń, m.in. emerytury, renty, zasiłki.

Wysokości składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe wyrażone są w formie stopy procentowej, jednakowej dla wszystkich ubezpieczonych. Natomiast stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń.Zasady różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe określa Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz Rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.

Składka na ubezpieczenie wypadkowe jest jedną z ruchomych składek odprowadzanych przez przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym chcemy zaproponować Państwu przeprowadzenie analizy składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Projekt obejmuje:
  • analizę elementów mających wpływ na wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe;
  • analizę środowiska pracy;
  • rekomendacje oraz plan działań analizy;
  • współudział w przygotowaniu dokumentacji do urzędów administracji publicznej;
  • monitoring procesu, aż do momentu faktycznego odzyskania nadpłaconych składek.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obszarze analizy kosztów ubezpieczeń społecznych. Na tej podstawie określony został przewidywany poziom oszczędności - może on wynieść nawet do 4% rocznej kwoty wynagrodzeń.